เนื้อหา

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 , ม.4 และ ปวข.1 ที่ต้องมาเรียนปรับพื้นฐาน 

 

หมายเหตุ 1. นักเรียนชั้ัน ม.1 เรียนปรับพื้นฐานในวันที่ 17 พฤษภาคม  2652

            2. นักเรียนช้ัน ม.4 , ปวช.1 เรียนปรับพื้นฐานในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

122