เนื้อหา

528/62 อนุมัติการเดินทางไปราชการ ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

528/62 อนุมัติการเดินทางไปราชการ ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน