เนื้อหา

วิสัยทัศน์
           “โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร เน้นความรู้คู่คุณธรรม นําความเป็นไทยสู่สากล บนพื้นฐานของปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชั้นดี มีระบบบริหารจัดการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดียึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาอัจฉริยภาพ องค์ความรู้คู่คุณธรรม
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ
4. พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัด การศึกษาของโรงเรียน
 5. พัฒนาโรงเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
   
เป้าประสงค์หลัก
1. นักเรียนมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม สุขภาพและ อนามัย ได้มาตรฐานการศึกษา มีความสามารถทางเทคโนโลยีและสารสนเทศในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดระบบ บริหารจัดการโรงเรียนที่ดี
3. ครู-ผู้บริหาร มีศักยภาพและสมรรถนะ ต่อกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษาที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. มีระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษาที่เข้มแข็งเพื่อสนับสนุนการจัด การศึกษา
5. โรงเรียนให้บริการทางการศึกษา อย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความ สะอาด ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้
6. ส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีไทยบนพื้นฐานของความเป็นไทยและยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่อ ระบบสังคมโลกโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงโลกสู่ประชาคมอาเซียน
   
ประเด็นกลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ความสามารถ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะการดำรงชีวิตได้ตามศักยภาพ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ส่งผลให้ผู้เรียนมีภูมิปัญญาคู่คุณธรรม มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลมีการพัฒนาทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. สร้างเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติตนและสามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การจัดกระบวนการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. จัดระบบบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความสะอาด ร่มรื่น ส่งผลให้นักเรียนเกิดอัจฉริยภาพ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม
4. สร้างเสริมภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อให้มีส่วนร่วมในการคิด ปฏิบัติ พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
5. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ระบบข้อมูล สารสนเทศ ระบบนิเทศ ติดตามควบคุม กำกับการประเมินผลการดำเนินงาน และ กระจายอำนาจสู่หน่วยปฏิบัติ