เนื้อหา

ประวัติโรงเรียน

    โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารเดิมเป็นสาขาของโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม  มีพื้นที่ 90  ไร่  1  งาน  53  ตรว.  ตั้งอยู่ที่ 144  ตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์    เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2515  มีนักเรียนหญิง  17  คน  นักเรียนชาย  32  คน รวม  49  คน  โดยใช้อาคารเรียนโรงเรียนประชาบาล(โรงเรียนบ้านกรวด)เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว  และมีนายรบ   เยียรพันธ์  ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอบ้านกรวดรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  การจัดตั้งโรงเรียนครั้งนี้อยู่ภายใต้การดำเนินการของ  นายสถิตย์  อินทรสอน  นายอำเภอบ้านกรวด ขณะนั้น   

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 จังหวัดแต่งตั้งให้ นายขจรศักดิ์ พานิชพิบูลย์ ครูโทโรงเรียน ลำปลายมาศ รักษาการ ในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 ยกฐานะเป็นโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2516 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้ นายขจรศักดิ์ พานิชพิบูลย์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร และเปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปีการศึกษา 2529 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 มีการปฏิรูปการศึกษา ยุบกรมสามัญศึกษา โรงเรียนย้ายไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2550 เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 41 คน เป็นชาย 12 คน หญิง 29 คน
วันที่ 7 มิถุนายน 2552 เป็นหน่วยจัดโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
วันที่ 18 สิงหาคม 2553 โรงเรียนย้ายไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 32 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร มีพื้นที่บริเวณทั้งหมด 90 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา

          ทิศเหนือ         ติดถนนสาธารณะที่ดินเอกชน

          ทิศใต้            ติดที่ดินเอกชนและถนนสาธารณะ

          ทิศตะวันออก    ติดถนนสาธารณะ

          ทิศตะวันตก      ติดโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด

    

ปีการศึกษา 2554   เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรการเรียนทางเลือก

          ปัจจุบัน นายอัครเดช  หลาบนอก   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร