เนื้อหา

สถิติบุคลากร

 

ที่ ฝ่าย/กลุ่มสาระ/กลุ่มงาน ชาย หญิง รวม
1 ฝ่ายบริหาร 2 2 4
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 6 11 17
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3 10 13
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5 17 22
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 7 10 17
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2 15 17
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา 4 4 8
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 5 3 8
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 7 8 15
10 แนะแนว 0 1 1
11 บรรณารักษ์ - 1 1
12 การเงินการบัญชี - 1 1
  รวมข้าราชการครู 41 83 124
13 พนักงานราชการ 2 4 6
14 ลูกจ้างประจำ 1 1 2
15 ลูกจ้างชั่วคราว (งบ ร.ร.) 11 8 19
16 ลูกจ้างชั่วครราว (งบ สพฐ) 4 4 8
17 นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 1 3 4
  รวมทั้งสิ้น 60 103 163

 

                                                                         

                                                                                    ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2562