เนื้อหา

สถิติบุคลากร

 

ที่ ฝ่าย/กลุ่มสาระ/กลุ่มงาน ชาย หญิง รวม
1 ฝ่ายบริหาร 3 2 5
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 6 10 16
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3 11 14
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4 17 21
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 7 10 17
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2 15 17
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา 4 4 8
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 5 3 8
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 7 8 15
10 แนะแนว 1 1 2
11 บรรณารักษ์ - 1 1
12 การเงินการบัญชี - 1 1
  รวมข้าราชการครู 42 83 125
13 พนักงานราชการ 2 4 6
14 ลูกจ้างประจำ 1 1 2
15 ลูกจ้างชั่วคราว (งบ ร.ร.) 10 9 19
16 ลูกจ้างชั่วครราว (งบ สพฐ) 4 4 8
17 นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 7 6 13
  รวมทั้งสิ้น 66 107 173

 

                                                                         

                                                                                    ข้อมูล ณ วันที่ 9  กรกฏาคม 2561