เนื้อหา

กรรมการสถานศึกษา

   
1 นายเฉลิมพล นิรันดร์ปกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ
2 ร.ต.ต.สมศักดิ์ มารังกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
3 นายเทพ หลอมประโคน ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
4 นายจินดา จงประโคน ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
5 นายสุรศักดิ์ เด็จประโคน ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
6 นายธเรศ ศรีประดู่ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
7 นายพงษ์สิทธิ์ ศิริมาศสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
8 นายประเวทร์ สุทธิประภา ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
9 นายทิวา สมนึกในธรรม ผู้แทนครู  กรรมการ
10 นายธนพล กุลเพชรโชติ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ
11 นายถนอม เอมโคกสูง ผู้แทนชุมชน  กรรมการ
12 นายมนูญ ธรรมโกศล ผู้แทนศิษย์เก่า  กรรมการ
13 พระอาจารย์ปลัดสมบูรณ์ สุมังคโล ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  กรรมการ
14 พระครูสุนทรกิจวิจารณ์ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  กรรมการ
15 นายอัครเดช  หลาบนอก ผู้อำนวยการสถานศึกษา  กรรมการและเลขานุการ