Get Adobe Flash player

ปฎิทินกิจกรรมวิชาการ

June 2019
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

เว็บบริการ

21

21

21bb

คลังสื่อ บว.

Facebook BV

ของหายได้คืน บว.

สภานักเรียน บว.

เนื้อหา

ผู้บริหาร

 

aukadet
 นายอัครเดช  หลาบนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

 

48266965 279291102934831 1402755714945908736 n
นางรัชตาพร  เสนามาตย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ


 S 8994828

นางศิรินาถ  กะฐินสี
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและส่งเสริมคุณธรรม

23846317 10214701682405517 1754234251 n 
นายดงสุริยา  หนูแสน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบุคคลภาคีเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 

images1
นางสาวพอฤไท  ธรรมสาร
 ครู คศ. 2
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
Ramida
นางสาวรมิดา  ชาญประโคน
      ครู คศ.3
Orawan
นางสาวอรวรรณ  สุขสว่าง
ครู คศ.3
Jitvas
นางจิตย์วาส แก้วประโคน
  ครู คศ.3
 Rossukon
 นางรสสุคนธ์ ศรีสันดา
ครู คศ.3
 Renunakhon
 นาเรณูนคร จันทสิงห์
ครู คศ.3
Chanoknat
นางชนกนาถ ดลเอี่ยม
  ครู คศ.3
 
Pipatนายพิพัฒน์  ดลเอี่ยม 
 ครู คศ.3
Khongkhan
นางสาวครองขวัญ มมประโคน
 ครู คศ.3 
Vare
นางวารี  กาสิทธิ์
ครู คศ.3 
 Penyupa
 นางเพ็ญยุภา ปุยะติ
 ครู คศ. 2

Viravit นายวีรวิชญ์ ปราบริปู
    ครู คศ. 2
Chareumponนายเฉลิมพล วาลีประโคน
ครู คศ. 2 
images1 นางบารนี  โสภา
  ครู คศ. 2 
Chunida
นางสาวชุนิดา ชิโนทัย
ครู คศ. 2
Jarunya
นางสาวจรัญญา เครือเขื่อนเพชร
ครู คศ.  1 
Siriponนางสาวศิริพร  น่วมจะโป๊ะ
 ครู คศ. 1
images1
นางสาวลำเจียก ปะสุรัมย์
 ครู คศ. 1

images1

นายเชิดพงศ์ คงประโคน
 ครู คศ. 1

images1
นางสาวกรภัคมน  วึกประโคน
  ครู คศ.2
images1
นางอาทิตยา  หนูประโคน
  ครูผู้ช่วย


 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

Pasit
นายประสิทธิ์  ไตรสะอม
  ครู คศ.2
(หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ ศิลปะ)
images1
นายถนัด  สุขแก้ว
ครู คศ. 3
Paitoon
นายไพทูล ถาวร
ครู คศ. 2
Piched
นายพิเชษฐ  แป้นทองมอญ
   ครู คศ. 1
Ponggon
นายพงศ์ศิริ  วงษ์แดง
   ครู คศ. 1
images1
นางสาววาสนา  นนตา
ครูผู้ช่วย

images1

นางสาวสุพัชราภรณ์  ศรีสงคราม
ครูผู้ช่วย

images1

นางสาวกรกนก  สุภาษิต
ครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ponvisun
นายพลวิสันต์  สิงหาอาจ
   ครู คศ.2
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)

 

tiva
นายทิวา สมนึกในธรรม
       ครู คศ.3
patcharanun
นางพัชรนันท์ ปราบริปู
   ครู คศ.3
sarinpon
นางสาวศรินพร  ประเสริฐศิริรัตน์
  ครู คศ.3
 orapin
นางอรพินท์ ฝ่ายเทศ
  ครู คศ. 2
sane
 นายเสน่ห์ หัดไทยทระ
  ครู คศ. 2 
images1
 นางสาวเพียรศรี พุ่มพวง
    ครู คศ. 2 
punne
  นางสาวพรรณี  กลั่นสนิท
    ครู คศ. 2 
chusak
นายชูศักดิ์  หอยสังข์
ครู คศ. 3 
Pronpimนางพรพิมพ์  วิเศษรัมย์
ครู คศ. 1 
images1นายทวีป ปาประโคน
ครู คศ. 1 
images1 นายพิชาติ  ฉลอมประโคน
ครู คศ. 1
images1นางสาววัชราภา  เจริญศิริมณี
ครูผู้ช่วย 

images1

นางนันทกานต์  สมันสุข
ครู คศ. 1

images1

นางสุพัตรา  อาจยิ่งยง
ครูผู้ช่วย

images1

นางสาวฟานิดา  ภู่ห้อย
ครู คศ. 1

images1

นางสาวมณฑิรา  โชติวรรณ
ครู คศ. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Siranee
นางสาวศิราณี  บุญมาก
ครู คศ.2
(หัวหน้ากลุ่มสาระกาเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
Urairak
นางสาวอุไรรักษ์ ปราบริปู
 ครู คศ.3
Sopa
นางโสภา สุขกระโทก
ครู คศ.3
Isara
นางสาวอิสรา สุขประโคน
ครู คศ.3
Soavanid
นางสาวเสาวณิต แป้นประโคน
ครู คศ.2

Pattaravan

นางภัทรวรรณ เที่ยวประเสริฐ
   ครู คศ.2

Aimor

นางเอมอร แจ่มแจ้ง
 ครู คศ.2

Sunti
นายสันติ ธรรมจักร
   ครู คศ.1

Orruidee
นางอรฤดี  ใยยอง
ครู คศ.1

images1

นางพรนิภา  ตอพล

ครู คศ.3 

images1

นางสาวสุชาดา ยันประโคน
ครู คศ.2

images1

นางสาวนวพร ทิพย์มาศโกมล
ครู คศ.1
 
 

 

images1นางสาวพิกุลกิตติ์  สิทธิสังข์
ครู คศ.2
images1นางสาวสุพรรณี  แจ่มใส่
ครู คศ.1
images1นางสาวพรกมล  หมั่นดุลยศิริ
ครู คศ.3 

images1นางสาวประกายดาว  โกรัตน์
ครู คศ.1
images1นายประมวล  ทองแม้น
ครู คศ.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร

boss22

ลิ้งความรู้

Kumue

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

21315181919495

จำนวนผู้เยี่ยมชม

634835
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
1156
3170
11089
599086
77066
71678
634835

Your IP: 184.72.212.254
2019-06-26 06:19