Get Adobe Flash player

ปฎิทินกิจกรรมวิชาการ

May 2017
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

เว็บบริการ

21

21

21

Facebook BV

สภานักเรียน บว.

จำนวนผู้เยี่ยมชม

057887
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
213
175
774
55705
5782
5792
57887

Your IP: 54.224.3.148
2017-05-25 23:52

ข่าวประกาศ

                                                             1

      ประกาศโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

เรื่อง  รับสมัครครูอัตราจ้าง  ชาวต่างประเทศ

----------------------------

     ด้วยโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  ประสงค์จะรับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ  ตำแหน่งครูผู้สอน  ฉะนั้น  จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามคำสั่งที่  ๕๑๒/๒๕๕๙  เรื่อง  มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.  ตำแหน่ง

     1.1  ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ  จำนวน 1 อัตรา  ค่าตอบแทน  27,000 บาท/เดือน

           กรณีไม่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  แต่เป็นเจ้าของภาษา                 (Native Speaker)  จะจ้างในตำแหน่งวิทยากรพิเศษ ได้รับค่าตอบแทน  200 บาท/ชั่วโมง

     1.2  ครูสอนวิชาภาษาเขมร  จำนวน 1 อัตรา  ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน

2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

     2.1  เพศ ชายหรือหญิง อายุระหว่าง 25 – 35 ปี

     2.2  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

     2.3  เป็นเจ้าของภาษา (Native Speaker)

3.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสมัคร

     3.1  สำเนาปริญญาบัตร 1 ฉบับ

     3.2  สำเนาใบรับรองผลการเรียน 1 ฉบับ

     3.3  สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ

     3.4  สำเนาหนังสือตรวจลงตราประเภท Non – B Visa หรือ Non-O Visa 1 ฉบับ

     3.5  ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 1 ฉบับ

     3.6  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป

     3.7  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตการสอนจากคุรุสภา (ถ้ามี)

           หมายเหตุ  เอกสารทุกรายการให้มีการรับรองความถูกต้อง

4. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

     ผู้สมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่  22  -  28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ )  ณ  ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล (อาคาร 4)  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  ณ  ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล (อาคาร 4)  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  และทางเวปไซต์  www.bv.ac.th

6.  การสอบคัดเลือกและวันเวลาที่สอบคัดเลือก

     สัมภาษณ์ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  ประเมินจากประวัติส่วนตัว  ประวัติการทำงาน  ความรู้ความสามารถ  บุคลิกภาพอื่นๆหรือทดสอบการสอน  ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ  ห้องพระเทพ (อาคาร 4)  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

     หมายเหตุ ให้นำหลักฐานในการสมัครฉบับจริงนำมาแสดงด้วย

7.  ประกาศผลการคัดเลือก

     ภายในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  ณ  ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล (อาคาร 4)  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  และทางเวปไซต์  www.bv.ac.th

8.  การทำสัญญาจ้าง

     ผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างจะต้องมาทำสัญญาจ้างในวันที่ 1 มิถุนายน

.ศ. 2560  เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ  ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล (อาคาร 4)  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน  พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป  ถ้าไม่มาทำสัญญาจ้างตามวันเวลาดังกล่าว            ถือว่าสละสิทธิ์

     อนึ่ง  ถ้าหากตรวจสอบพบภายหลังจากการทำสัญญาจ้างแล้ว ปรากฏว่าผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้

ขาดคุณสมบัติ  ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาจ้าง  โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และผู้รับสัญญาจ้างไม่มีสิทธิ์เรียกร้องสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้น

 

ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2560

                   ลงชื่อ    30035

                           (นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธิ์)

                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร